Diretoria

Presidente

Yuji Izawa

 

Vice-Presidente

Sergio Kobayashi

 

Secretario Geral

Tadafumi Takakura

Matsuo Kazurayama

Sergio Kawahara

 

Diretor Financeiro

Mario Ueno

Walter Storck

Fernando Oishi

 

Diretores Técnicos

Wanderley Saijo

Jorge Shinohara

Hirosto Nakamoto

Cleber Nakatani

Hiroshi Ide

 

Conselho Fiscal

Jaime Matsunaga

Fabio Shiga

Ezio Kuratani

Nelson Matsubara

Enoque Ishizuka

 

Diretor Jurídico

Hideki Hayashida

 

Tribunal de Justiça Desportiva

Everaldo Batista

Jorge Ishizuka

Walter Kawahara

Mauro Fukuhara

Jackson Storck

Gervazio Gondo

Claudio Taji

Ademir Liberari

Fabio Sassaki

Taichi Kawasaki

Wesley Gunner

Diegas Paris

Leonardo Suwanson

2019 - FMBS . Todos os direitos reservados.

Desenvolvido e Hospedado por